Den forskning Mistra finansierar fortsätter att vara viktig. För det internationella miljöarbetet är 2020 ett avgörande år. Vi har mindre än ett decennium kvar att nå de globala målen i Agenda 2030. När detta skrivs är Sverige och stora delar av övriga världen starkt påverkade av coronaviruset. Pandemin skakar om våra samhällen och kommer att prägla den globala utvecklingen under lång tid framöver. Krisen och omstarten kan bli en del av transformationen till ett hållbart och motståndskraftigt samhälle. Men det kräver nya former av samverkan och kunskap. Här kan Mistras program göra skillnad. I den situation Sverige och världen befinner sig i har forskning och innovation en central roll i att både förstå den omställning som krävs och visa på lösningar.

Vi har under året som gått sett flera av våra mångåriga forskningssatsningar gå i mål. Resultat har redan kommit till nytta inom allt från hållbart mode och materialåtervinning till stadsutveckling. Tack vare att Mistras program inkluderar användare redan från början har vi lagt en god grund för att resultaten kommer till nytta och verkligen bidrar till en mer hållbar utveckling.

Vi har även beslutat om ett stort antal nya program. Bland annat en investering med målet att utveckla kemikalier med mindre påverkan på människor och miljö. Men liksom tidigare år finns en stor bredd i våra satsningar – vi har även utlyst medel till program som ska bidra till ett mer hållbart idrotts- och friluftsliv, säkrare livsmedelsförsörjning och miljökommunikation som klarar dagens polariserade debatt med många målkonflikter.

Att Sverige är ledande både inom miljöområdet och som forskningsnation ger Mistra en unik position. När vi under året ökade vår närvaro i Bryssel har det märkts. Var än vi velat delta har vi mötts av öppna dörrar och intresse för vad våra forskare berättar. I den nya satsningen Mistra Dialog, som lanserades under året, ska vi hjälpa forskare inom Mistrafinansierade program att hitta in till EU:s beslutsprocesser och anpassa sina budskap för bästa effekt. Målet är att stödja våra kunniga och engagerade forskare så att deras resultat får största möjliga genomslag.

En omständighet som gör att Mistra har en särskild roll är att vi sedan många år insett vikten av att även arbeta hållbart med hur vårt kapital investeras. Påverkan på finansmarknaden ska gå hand i hand med våra forskningssatsningar. Ytterligare ett steg för att möta det ökade intresset för hållbarhetsfrågor från finansbranschen har varit att skapa möten mellan forskare och finansbranschens aktörer. En del i det är att ta fram så kallade investor briefs, som är sammanfattningar av kunskapsläget inom angelägna områden. En första brief om forskningen kring plastanvändning togs fram under 2019, och vi planerar fler briefs kring textilier och mode samt återvunnen råvara.

Kommande år blir alltså avgörande för hur våra samhällen ska klara de stora utmaningar vi står inför. Vägarna framåt har visat sig vara komplexa, och kräver kunskap från olika vetenskapsfält. Det innebär att Mistras uppdrag är viktigare än någonsin, och vi planerar nu för satsningar inom allt från rättvis klimatomställning och energisystem och till förbättrad havsmiljö och biologisk mångfald. Som stiftelse med en mer oberoende roll har vi ett extra stort ansvar att driva på utvecklingen, och fortsätta med långsiktiga satsningar som för samman forskare och användare i att ta ut kursen mot ett hållbart samhälle.

 

Linda Bell, Tillförordnad vd

Investerare vill lära sig mer om plast

Fondförvaltare kontaktade Mistra för att få veta mer om aktuell forskning kring plast. Intresset för en mer hållbar plastanvändning ledde under året till flera möten mellan investerare och Mistra-forskare.

läs mer
Nya idéer för Europas framtid

Kan EU:s handel minska utsläppen från fossiltunga industrier? Behövs gränsskatter med klimatfokus? Två frågor Mistra och andra aktörer diskuterade på ett seminarium om energi och handel hos tankesmedjan CEPS i Bryssel.

läs mer
Mistra Urban Futures lever vidare

Forskningscentret inom hållbar stadsutveckling får ett fortsatt liv efter att Mistras finansiering upphör under 2019. Det sker inom ramen för två nya initiativ som båda blir en del av Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV).

läs mer
47 miljoner i fortsatt satsning på Mistra REES

En internationell expertgrupp rekommenderade att satsningen Mistra REES finansieras i ytterligare fyra år. Ökad kunskap om cirkulär ekonomi står i fokus men forskningen ska nu även rikta in sig mot finansiell analys.

läs mer
64 miljoner till livsmedelsförsörjning

Mistra öppnar en utlysning för ett nytt forskningsprogram. Målet är att hitta lösningar på hur ett hållbart, konkurrensmässigt, lönsamt och innovativt svenskt livsmedelssystem kan utvecklas till 2030.

läs mer
Desinformation i fokus på kommunikationsmöte

Påverkan – fint, fult eller farligt? Årets upplaga av Forum för forskningskommunikation som Mistra är med och arrangerar hade bland annat temat desinformation och hur den kan bemötas.

läs mer
Hållbarhet och jämlikhet i en digital era?

Kan digitalisering bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle? Det var temat när Mistra arrangerade en workshop inför ett nytt forskningsprogram om samhällsstrukturer och planering i en digital era.

läs mer
Miljö och klimat i EU-valet 2019

Hur tänker svenska kandidater till Europaparlamentet agera under kommande mandatperiod för att bemöta miljöutmaningar? Det fick politiker svara på under ett seminarium som Mistra var med och arrangerade.

läs mer
54 miljoner till forskning om miljökommunikation

SLU ska leda ett nytt forskningsprogram om miljökommunikation. Mistra vill utveckla området och fördjupa kunskaperna om hur och under vilka förutsättningar miljökommunikation kan bidra till en hållbar omställning.

läs mer
Mistra storsatsar på grön kemi

IVL Svenska Miljöinstitutet får ansvar för ett nytt forskningsprogram om minskad exponering för kemikalier. Satsningen uppgår till 70 miljoner kronor under fyra år och är Mistras hittills största programsatsning.

läs mer
Mistra-forskare visade vägen i Bryssel

Tillsammans med Sveriges EU-representation anordnade Mistra ett seminarium i Bryssel om hur omställningen till ett fossilfritt Europa ska ske. Utgångspunkten var EU-kommissionens långtidsstrategi för nettonoll-utsläpp.

läs mer
Landsbygd och GMO i Almedalen

Flera av Mistras program arrangerade seminarier och diskussioner i Almedalen. Bland annat avhandlades polariseringen mellan stad och landsbygd, nya geopolitiska risker och om GMO verkligen kan vara eko.

läs mer
Mistra satsar på hållbar idrott och friluftsliv

Mistras nya programsatsning om idrott, friluftsliv och miljö tilldelas ett konsortium där Mittuniversitetet står som programvärd. Forskningen finansieras med 56 miljoner kronor under fyra år.

läs mer
Nya personer i Mistras styrelse

Under året utsågs nya ledamöter i Mistras styrelse. Områden som nationalekonomi, mikrobiologisk ekologi samt samhällsvetenskap finns nu representerade bland ledamöterna. Även en hållbarhetsexpert från Sweco ingår i styrelsen.

läs mer
Möte om framtidens energiinfrastruktur

Finns förutsättningar för ett forskningsprogram om energisystemets omvandling och det nya industrisamhället? Det undersökte Mistra genom att bjuda in experter från myndigheter, industri och akademin till en workshop.

läs mer
Mistra firar 25-årsjubileum

Mistra är en av de forskningsstiftelser som bildades när löntagarfonderna avvecklades 1994. Det firades med ett gemensamt seminarium och dessutom med en jubileumsskrift om den lyckade satsningen.

läs mer
Förnyad miljösatsning på småföretag

Mistra Innovation var en satsning som lyckades stimulera miljöinnovationer i småföretag. Mistra förnyar programmet och i en första utlysning fick fem nya projekt finansiering med 25 miljoner kronor.

läs mer
Hur få genomslag för evidens inom EU?

Vad händer på klimat- och miljöområdet inom EU och hur kan forskare bidra med kunskap för lagstiftning och beslutsfattande? Det var temat för ett dialogmöte på Mistra.

läs mer
OECD-rapport berömmer Mistra

Mistra fick goda betyg av OECD för sin organisation och för att kapitalet ökar trots stora investeringar. Det framgår av en internationell rapport som granskat stöd till miljö- och hållbarhetsforskning.

läs mer
Anna Jöborn ny vd på Mistra

Mistras styrelse har utsett Anna Jöborn till ny vd. Hon är avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten och efterträder Åke Iverfeldt som gick i pension vid årsskiftet.

läs mer
65 miljoner till hållbara marknader

Misum har under fem år blivit en viktig agent och katalysator för miljö- och hållbarhetsfrågor. Nu får centrumsatsningen på Handelshögskolan ytterligare 65 miljoner kronor under fem år.

läs mer
Möte i Bryssel om cirkulär ekonomi

Mistra arrangerade möten för EU-aktörer om cirkulär ekonomi och klimat. Områden som har pekats ut som centrala för att genomföra EU-kommissionens nya gröna giv.

läs mer

Lösa viktiga miljöproblem

Lösa viktiga miljöproblem

Med sina satsningar bidrar Mistra till att lösa klimatfrågan och andra miljöproblem som kräver vetenskap av strategisk betydelse. Forskningen kombinerar olika kunskaper och involverar redan från början relevanta aktörer för att komma till nytta.

Starka forskningsmiljöer

Starka forskningsmiljöer

Mistra bygger upp starka forskningsmiljöer av hög internationell klass som bidrar till hållbar utveckling. Program och forskningscentrum ger både unik tvärvetenskaplig kunskap och utvecklar helt nya vetenskapliga områden.

Konkurrenskraft och tillämpningar

Konkurrenskraft och tillämpningar

Svensk konkurrenskraft stärks av Mistras forskningssatsningar. Företag, offentliga aktörer och andra användare utvecklar nya produkter, tjänster och arbetsmetoder som bidrar till ett bättre liv och att samhället ställs om för framtidens utmaningar.

Forskarporträtt


Lars för ihop småföretag och forskare
Lars Frenning har under hela sitt yrkesliv jobbat för att utveckla svensk industri. De senaste femton åren har han hjälpt Mistra att koppla ihop akademiska forskare och småföretag – med goda resultat.

Hon styr världsledande SRC mot nya mål
Line Gordon, föreståndare för Stockholm Resilience Centre, tycker att Mistras modiga satsning och den frihet SRC fick gjorde det möjligt att skapa något helt unikt. Forskningscentret har nu hittat en ny bas efter stöd från Mistra under tolv år.

Åsa siktar mot hållbar konsumtion
Hon vill leda oss mot en mer hållbar konsumtion – och få oss att ifrågasätta varför vi ens konsumerar. Åsa Svenfelt, programchef för Mistra Sustainable Consumption, ser sig som en lösningsinriktad pessimist.

”Ett privilegium att få leda Mistra”
Johan Söderström, Europachef för ABB Power Grids, har fått förtroendet att leda Mistra som stiftelsens ordförande i tre år till. Han känner sig privilegierad att få arbeta med en organisation med stor vetenskaplig kompetens, och med målet att skapa en bättre värld.

Sverker leder satsning på skogens digitalisering
Skogen ligger honom varmt om hjärtat. Nu leder Sverker Danielsson forskningssatsningen Mistra Digital Forest, som ska utveckla skogsbruket in i framtiden med nya tekniker och arbetssätt.

Han har gått från kvicksilver till grön kemi
John Munthe, programchef för Mistra SafeChem, vill leverera forskningsresultat med internationell räckvidd. Med en budget på 100 miljoner kronor är målet bland annat att öka möjligheterna att tidigt bedöma risker med kemikalier.

Åsa har påverkat modebranschen
Mistra Future Fashion har hjälpt modebranschen att förändras. Programchefen Åsa Östlund ser att forskningsresultaten har kommit till användning och menar att den åttaåriga satsningen varit en framgång.

Mistra i siffror

Utbetalningar från Mistra 0 miljoner kronor

totalt för svenska mottagare i Mkr
0
totalt för utländska mottagare i Mkr
0

Utbetalningar i Mkr fördelat på lärosäten och institut

Utbetalningar i Mkr fördelade på de fem största mottagarna

0
Fem största mottagarnas andel i procent av totalt utbetalt belopp.

Fem frågor till Märtha Josefsson, ordförande för Mistras kapitalförvaltningskommitté

 1. Hur vill du sammanfatta Mistras kapitalförvaltning 2019?

  2019 innebar en fantastisk avkastning för Mistras kapital. Det är sällan vi har sett ett så starkt år på aktiemarknaden. Mistra hade under året en avkastning på sitt kapital på 17,6 procent. Det var också flera procent över vårt jämförelseindex. 2019 var ett unikt år, och det ska ses mot bakgrund av att börsen mot slutet av 2018 föll kraftigt.
 2. Innebär den höga avkastningen mer pengar till Mistras forskningssatsningar?

  Nej, vi tänker långsiktigt. Mistras kapitalförvaltning ska bidra till att forskningsanslagen över tid är stabila. Därför är det viktigt att se till avkastningen under en längre period. De senaste fem åren har den genomsnittliga avkastningen varit 8,4 procent per år. Det är en bra avkastning, men framöver måste vi nog räkna med att avkastningen blir lägre.

 3. Skedde några förändringar i hur Mistras kapital är placerat under 2019?

  Under året har vi fortsatt att öka våra investeringar i gröna obligationer, som påverkar företagen mer direkt än vad aktieinvesteringar gör. Gröna obligationer används för att finansiera gröna åtgärder, och det ställer krav på företag och kommuner att göra rätt saker.

 4. Vad är din bild av marknaden för hållbar kapitalförvaltning i Sverige?

  Den svenska marknaden har tagit stora steg i positiv riktning, särskilt under de senaste fem åren. Idag är de flesta banker och fondförvaltare duktiga på att inkludera hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Men Mistra vill fortsätta att försöka påverka marknaden och vara ett föredöme för andra investerare. När Al Gore nyligen besökte Stockholm, bjöd vi in de stora institutionella placerarna i Sverige, pensionsbolag, försäkringsbolag och AP-fonder, för ett informellt möte med honom. Intresset att delta var väldigt stort, och den stora frågan alla ställer sig är hur deras kapitalförvaltning kan bidra ännu mer till ökad hållbarhet. Alla vill bidra. Det är väldigt glädjande.

   

 5. Vilka utmaningar ser du för Mistras kapitalförvaltning de närmaste åren?

  Mistras portfölj ligger väldigt bra till, allt kapital är sedan över tio år placerat utifrån hållbarhetskriterier. I kapitalförvaltningskommittén funderar vi löpande på hur vi ska ta nästa steg och vad vi bör prioritera. Den övergripande utmaningen i en situation med låga räntor är att även fortsättningsvis ha en bra avkastning, samtidigt som Mistra aktivt bidrar till ett mer hållbart samhälle. Den kontinuerliga dialogen med de fondförvaltare som Mistra anlitar är helt central för att lyckas. Åsa Moberg på Mistras kansli sköter sedan ett par år tillbaka den löpande kontakten med förvaltarna, och kapitalförvaltningskommittén stödjer henne i det. Kapitalförvaltningen ska inte enbart producera bockar i marginalen på en fin rapport, utan vi vill vara med och påverka samhället på riktigt!

   

Mistras kansli

Linda Bell
Tillförordnad vd, programansvarig
linda.bell(at)mistra.org
Tel: 08-791 10 28
Mobil: 070-732 25 91

Christopher Folkeson Welch
Programansvarig
chris.welch(at)mistra.org
Tel: 08-791 10 26
Mobil: 070-732 30 74


Birgitta Jonsson Palmgren
Administrativ chef
birgitta.jonssonpalmgren(at)mistra.org
Tel: 08-791 34 80
Mobil: 070-344 54 66

Thomas Nilsson
Programansvarig
thomas.nilsson(at)mistra.org
Tel: 08-791 10 22
Mobil: 070-629 88 12


Malin Lindgren
Kommunikationsansvarig
malin.lindgren(at)mistra.org
Tel: 08-791 10 27
Mobil: 076-112 37 00

Åsa Moberg
Programansvarig
asa.moberg(at)mistra.org
Tel: 08-791 10 21
Mobil: 070-732 46 02


Linnea Kassmo
Kontorskoordinator
linnea.kassmo(at)mistra.org
Tel: 08-791 10 23
Mobil: 070-659 09 60

 

Josefin Lönberg
Ekonom
josefin.lonberg(at)mistra.org
Tel: 08-791 10 25
Mobil: 070-732 25 92


Jessica Bergh
Kommunikatör
jessica.bergh(at)mistra.org
Mobil: 070-732 00 29